Физическое воспитание и спорт в ВУЗах


Спортивные игры

Журнал видається в електронній версії (online). ISSN 2523-4161 (Online)


Інформація розміщена на сайті: http://www.sportsscience.org.


Історія журналу. Рік заснування - 2016 рік (з 2004 видавався як матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах»)


Область і проблематика: У збірнику представлені статті з проблем організації навчально-тренувального процесу в закладах освіти, ДЮСШ; вдосконалення підготовки спортсменів в сучасних умовах; стану фізичної, техніко-тактичної та психологічної підготовленості спортсменів; ефективності змагальних показників; організації патріотичного виховання молоді України в процесі занять спортивними іграми; вдосконалення процесу фізичного виховання студентів з використанням спортивних і рухливих ігор.


Для аспірантів, докторантів, магістрів, тренерів, спортсменів, викладачів навчальних закладів, вчителів середніх шкіл.


Засновник: Харківська державна академія фізичної культури, кафедра спортивних і рухливих ігор.


Головний редактор:


Помещикова І.П., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Члени редакційної колегії:


Ашанін В. С., кандидат фізико-математичних наук, професор, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Врублевський Є. П., доктор педагогічних наук, професор (Білорусь, Гомель, Гомельська державний університет ім. Ф. Скорини)


Несен О. О., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Мішин М. В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Пасько В. В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Перевозник В. І., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Перцухов А. А., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Ровний А.С., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Філенко Л. В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


Шевченко О. О., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури)


 


Спеціалізоване видання з проблем спортивних ігор


Періодичність: 4 рази на рік


Журнал включений в бази даних: ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), PBN (Polish Scholarly Bibliography); Google Scholar; NBUV (Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, електронний фонд)


Адреса редакції: 61168, г. Харьков, ул. Клочківська, 99, каб. 204. Телефон: +380679710657 E-mail: pomeshikovaip@ukr.net

Посмотреть журнал | Текущий выпуск | Зарегистрироваться

Единоборства

ISSN 2523-4196 (Online)

Журнал издается в электронной версии (online). Информация размещена на сайте: http://www.sportsscience.org.История журнала. Год основания: 2016 год (с 2004 издавался как материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях»)Область и проблематика: В сборнике представлены статьи по проблемам организации учебно-тренировочного процесса в ВУЗАХ, ДЮСШ; совершенствования подготовки спортсменов в современных условиях; состояния физической, технико-тактической и психологической подготовленности спортсменов; эффективности соревновательных показателей; организации патриотического воспитания молодежи Украины в процессе занятий единоборствами; совершенствования процесса физического воспитания студентов с использованием единоборств.

Для аспирантов, докторантов, магистров, тренеров, спортсменов, преподавателей учебных заведений, учителей средних школ.Учредитель: Харьковская государственная академия физической культуры, кафедра спортивных и подвижных игр.Главный редактор:

Бойченко Н.В., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент (Украина, Харьков, Харьковская государственная академия физической культуры)

Члены редакционной коллегии:

Ананченко К.В., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент (Украина, Харьков, Харьковская государственная академия физической культуры)

Загура Ф.И., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент (Украина, Львов, Львовский государственный университет физической культуры)

Камаев О.И., доктор наук по физическому воспитанию и спорту, профессор (Украина, Харьков, Харьковская государственная академия физической культуры)

Керимов Ф.А. доктор педагогических наук, профессор (Узбекистан, Чирчик, Узбекский государственный университет физической культуры и спорта)

Коробейникова Л.Г., доктор биологических наук, доцент (Украина, Киев, Национальный университет физического воспитания и спорта)

Латишев Н.В., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент (Украина, Киев, Киевский университет имени Бориса Гринченко)

Пашков И.Н., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент (Украина, Харьков, Харьковская государственная академия физической культуры)

Первачук Р.В., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту (Украина, Львов, Львовский государственный университет физической культуры)

Подригало О.А., доктор наук по физическому воспитанию и спорту, доцент (Украина, Харьков, Харьковская государственная академия физической культуры)

Романенко В.В., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент (Украина, Харьков, Харьковская государственная академия физической культуры)

Тропин Ю.Н., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент (Украина, Харьков, Харьковская государственная академия физической культуры)

Цинарськи В.Я., доктор наук по физической культуре, профессор (Польша, Жешув, Жешувский Университет)

Шандригось В.И., кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент (Украина, Тернополь, Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка)Специализированное издание по проблемам единоборств. Периодичность: 4 раза в год.

Журнал включен в базы данных: ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), PBN (Polish Scholarly Bibliography); Google Scholar; Index Copernicus; NBUV (Национальная библиотека имени В.И. Вернадского, электронный фонд); OUCI (Open Ukrainian Citation Index).

Адрес редакции: 61168, г. Харьков, ул. Клочковская, 99, каб. 203. Телефон: +380987747875 E-mail: natalya-meg@ukr.net.

Посмотреть журнал | Текущий выпуск | Зарегистрироваться

Логотип верхнего колонтитула страницы

Здоровье, спорт, реабилитация

Сайт нашего журнала переехал на новый адрес!


https://hsr-journal.com


ISSN 2520-2685 (Online), ISSN 2520-2677 (Print)


ICV 2018 = 100,00


Crossref: https://search.crossref.org/?q=2520-2685


Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации: Серия КВ № 22450-12350Р


Приказом МОН Украины № 326 от 04.04.2018 г. журнал внесен в Перечень научных специализированных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по физическому воспитанию и спорту и педагогике


Приказом МОН Украины от 16.07.2018 № 775 и приказом МОН от 02.07.2020 № 886 журнал включен в категорию Б профессиональных изданий Украины. Специальности: физическая культура и спорт (017, 24.00.01, 24.00.02, 24.00.03) педагогические науки (011, 012, 013, 014, 015, 016, 13.00.02).


Специализированное научное издание по проблемам физического воспитания, спорта, формирования здорового образа жизни, реабилитации, рекреации.

В журнале представлены статьи по актуальным проблемам физического воспитания и спорта, а также по проблемам формирования, восстановления, укрепления и сохранения здоровья представителей различных групп населения, физической реабилитации и рекреации, лечебной и оздоровительной физической культуры. В нем также отражены средства физической культуры, ее формы и методы, основные принципы здоровьесберегающих технологий и профилактики заболеваний.

Учредитель и издатель:
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды

Год основания: 2015

Область и проблематика: спорт, физическое воспитание, обучение движениям, организация физического воспитания, рекреация, реабилитация, спортивная медицина

Журнал отражается в международных наукометрических базах данных:

ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources); Directiry of Open Access Journal (DOAJ); CrossRef; The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS); Index Copernicus ICV 2017 = 98.74 ICV 2018 = 100,00; PBN (Polish Scholarly Bibliography); NBUV (Национальная библиотека имени В.И. Вернадского, электронний фонд); Google Scholar; Open AIRE


Периодичность: 4 раза в год


Адрес редакции: 61168, г. Харьков, ул. Валентиновская, 2, каб. 106-Г.; Телефон: +380664813666; E-mail: zhanneta.kozina@gmail.com


http://sportsscience.org/index.php/health/index

Посмотреть журнал | Текущий выпуск | Зарегистрироваться

Логотип верхнего колонтитула страницы

ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Международная конференция, посвященная памяти профессора В.П, Зайцева

Посмотреть журнал | Текущий выпуск | Зарегистрироваться