##about.submissions##

##about.onlineSubmissions##

##about.onlineSubmissions.haveAccount##
##about.onlineSubmissions.login##

##about.onlineSubmissions.needAccount##
##about.onlineSubmissions.registration##

##about.onlineSubmissions.registrationRequired##

 

##about.authorGuidelines##

1. Статті приймаються за встановленим графіком:

• в № 1 (лютий) - до 15 січня поточного року;

• в № 2 (лютий) - до 15 січня поточного року;

• в № 3 (червень) - до 15 травня поточного року;

• в № 4 (листопад) - до 15 жовтня поточного року.

2. Статті приймаються до розгляду при суворому дотриманні вимог до авторських оригіналів статей

3. Головний редактор протягом 7 днів повідомляє авторів про надходження статті по електронній пошті, перевіряє статтю на відповідність формальним критеріям, в тому числі здійснює перевірку оригінальності тексту по системі «Антиплагіат». При необхідності веде переписку з авторами про усунення зауважень. Після усунення зауважень направляє статті головному (науковому) редактору і в редакційну колегію.

4. Надійшли статті розглядаються редакційною колегією протягом 7 днів. Спочатку визначається відповідність статті тематиці журналу. Статті, що задовольняють формальним вимогам і відповідають тематиці, направляються на рецензування. Через 7 після реєстрації статті редакція повідомляє авторів про результати рецензування і про план публікації статті.

5. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.

6. У разі відхилення цієї статті редакційна колегія дає автору мотивований висновок.

7. Всі статті, що відповідають тематиці журналу за результатами розгляду редколегією направляються на обов'язкове рецензування (дивіться порядок рецензування статей).

8. Редакційна колегія правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли, при необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або, якщо тематика статті становить інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання автору.

9. Редакційна колегія не вступає в дискусію з авторами відхилених матеріалів, рукописи не повертаються.

Вимоги до статей

Текст обсягом 8 сторінок і більше формату А4, редактор WORD. Шрифт - Times New Roman 12, поля 20 мм, орієнтація сторінки - книжкова, інтервал 1. Діаграми, малюнки, формули, схеми, таблиці виконувати з можливістю їх редагування в WORD, Excel і ін. (Шрифт 10). Фото та ін. Зображення - у вигляді окремих файлів у форматі jpg, 300х300 dpi. Тематика статей повинна відповідати тематиці журналу. Листування з авторами виключно електронною поштою. Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті до друку надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами редколегії.

Мова статей - українська, російська, англійська.

Структура статті:

УДК

Назва статті. ПІБ автора (ів) [не більше 3-х.]. Повна назва організації.

Анотації на 2-х мовах (укр., англ.). Обсяг анотації повинен бути не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова. Повинна бути структурованою. Відображати цілі, матеріал і методи, результати, висновки. Також привести переклад ПІБ автора (ів) і назви статті на англійську мову.

Ключові слова на 2-х мовах: намагатися не включати словосполучення.

Вступ (Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій з теми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).

Зв'язок роботи з важливими науковими програмами або практичними завданнями.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.

Результати дослідження та їх обговорення (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).

Висновки.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Список літератури (не менше 10 для оглядових - мінімум 20) повинен налічувати достатню кількість сучасних (за останні 5 років) джерел з проблеми дослідження, до якого необхідно включати наукові статті з українських і зарубіжних фахових наукових журналів. Оформлення списку літератури та цитування в наукових роботах повинні відповідати вимогам APA STYLE.

 В кінці статті обов'язково вкажіть для кожного учасника (українською та англійською мовами): прізвище, ім'я та по батькові (повністю) із зазначенням наукових ступенів і вчених звань, місце роботи (офіційна назва і поштова адреса закладу або організації); ORCID: е-mail.

Оформлення списку літератури та цитування в наукових роботах повинні відповідати вимогам APA STYLE.

APA Style (2011). Available at:http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 February 2011).

Pravila Tsitirovaniya Istochnikov [Rules for the Citing of Sources]. Availableat: http://www.scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).

 

##about.privacyStatement##

Імена та електронні адреси, вказані користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватися виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватися і передаватися третім особам.