Індивідуальна підготовка кваліфікованих борців вільного стилю з урахуванням компонентів анаеробного механізму енергозабезпечення

Р. В. Первачук, М. Г. Сибіль, В. І. Шандригось, Ф. І. Загура, Ю. Ю. Стельмах, С. Я. Кухтій

Анотація


Мета: розробити програму перманентної корекції індивідуальної підготовки кваліфікованих борців вільного стилю з урахуванням балансу між окремими компонентами анаеробного механізму енергозабезпечення. Матеріал і методи. У роботі використовували теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури та емпіричних даних наукового дослідження; вивчення та узагальнення досвіду провідної спортивної практики; педагогічне спостереження; педагогічний експеримент; функціональні методи (велоергометрична проба «Vita maxima», контрольні спеціальні тести); біохімічні методи (експрес-методи визначення екскреції креатиніну, молочної кислоти, фірма «Lachema»); методи математичної статистики (t-парний критерій Стьюдента, кластерний аналіз SPSS Statistik 17). Дослідження проводились на базі кафедри біохімії та гігієни і кафедри атлетичних видів спорту Львівського державного університету фізичної культури. У роботі брали участь 40 кваліфікованих спортсменів з вільної боротьби: 11 майстрів спорту, 14 кандидатів в майстри спорту, 15 спортсменів               І-го розряду. Спортсмени були поділені на основну групу (ОГ) та групу порівняння (ГП) за правилом випадкової вибірки і вони були однорідними. Впродовж експерименту здійснювали педагогічний та біохімічний моніторинг за ростом спеціальної майстерності та станом систем енергозабезпечення. Також, у дослідженнях застосовували велоергометричну пробу «Vita maxima», яка імітує в лабораторних умовах спеціальне навантаження борців за тривалістю, інтенсивністю та енергетичним обсягом. В якості біохімічних маркерів анаеробного обміну використали креатинін (алактатний критерій), молочну кислоту (лактатний критерій). Результати: експериментально обґрунтовано ефективність методики перманентної корекції індивідуальної підготовки кваліфікованих борців вільного стилю з урахуванням балансу між окремими компонентами анаеробного механізму енергозабезпечення. В основу авторської програми лягло співвідношення між показниками біохімічного моніторингу (екскреція креатиніну та лактату) впродовж педагогічного експерименту у відповідь на велоергометричну пробу «Vita maxima» та спеціалізовані контрольні тести. Коригуючий фактор полягав у виявленні індивідуального балансу між алактатною та лактатною компонентами анаеробного енергозабезпечення та у організації впливу відповідними вправами на слабшу ланку шляхом залучення кластерного аналізу. Висновки. Проведені дослідження створили базу експериментального обґрунтування нашої гіпотези про те, що перманентно спрямований вплив на окремі ланки механізмів енергозабезпечення веде до розширення меж адаптації тієї з них, на яку вчинено вплив. А саме такий підхід дозволяє підвищувати швидкісно-силові можливості спортсменів та їх спортивну майстерність, долаючи індивідуально генетично лімітуючи обмеження, притаманні кожному спортсмену назагал.

Ключові слова: індивідуалізація, борці вільного стилю, анаеробний механізм енергозабезпечення, поточний скринінг, перманентна корекція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вовканич, Л., Гриньків, М., Куцериб, Т., & Музика, Ф. (2013). Морфофункціональні особливості борчинь вільного стилю. Молода спортивна наука України, Т 3, 73-78.

Єзан, В. Г. (2017). Проблеми підготовки спортсменів у вільній боротьбі. Єдиноборства, 23-25.

Загура, Ф. (2004). Модельні характеристики техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих дзюдоїстів різних манер ведення змагального поєдинку. Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту, (8) 1, 154-157.

Латишев, С. В., & Шандригось В. І. (2011). Вільна боротьба: чоловіки, жінки. Навчальна програма для дитячо- юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майсерності та спеціалізавоних навчальних закладів спортивного профілю. Київ.

Медведь, А. В., Шахлай, А. М., & Медведь, А. А. (2009). Совершенствование годичного цыкла подготовки борцов высокой квалификации. Мир спорта (1), 3-6.

Первачук, Р. В. (2016). Програма індивідуалізації тренувального процесу борців вільного стилю з урахуванням домінуючого типу енергозабезпечення. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, (1), 41–47.

Первачук, Р. В., Сибіль, М. Г., & Чуєв, А. Ю. (2015). Дієвість програми спрямованого впливу на окремі компоненти анаеробної системи енергозабезпечення за критерієм спеціальної витривалості кваліфікованих борців вільного стилю. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. 2 (30), 147 – 154.

Сазонов, В. (2014). Характеристика чинників стомлення кваліфікованих спортсменів-єдиноборців. Актуальні проблеми фізичної культури та спорту, 29 (1), С. 68 – 74.

Сибіль, М. Г., Первачук, Р. В., & Чуєв, А. Ю (2015). Спрямований вплив на анаеробні системи енергозабезпечення кваліфікованих борців вільного. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (7), 48-58.

Ягелло, В., Ткачук, В., & Крушевский, А. (2004). Морфо-функциональные аспекты эффективности соревновательной деятельности спортсменок, специализирующихся в вольной борьбе. Педагогiка, психологiя та медикобiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту. Зб. наук. пр. за. ред. Єрмакова СС Харкiв: ХДАДМ (XXПI), (14), 93-104.

Gierczuk D. Hubner-Woźniak, E., & Długołęcka, B. (2012). Influence of training on anaerobic power and capacity of upper and lower limbs in young greco-roman wrestlers. Biology of Sport, (29), 235-239.

Hrvoje, K., Zoran, Т., Ognjen U., & Marko, E. (2009). Lactate profile during Greco-Roman wrestling match. J. of Sports Science and Medicine, (8), 17–19.

Ogar, G. O., & Lewandowski, E. I. (2019). Psychophysiological features of fighters of different tactical styles of conducting competitive duels. Health, sport, rehabilitation, 5(3), 63-68.

Sybil, M. G., Pervachuk, R. V., & Trach, V. M. (2015). Personalization of freestyle wrestlers’ training process by influence the anaerobic systems of energy supply. Journal of Physical Education and Sport. 15(2), art 35. 225 – 228.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.