Мотивація до спортивної діяльності підлітків 14-15 років, які займаються тхеквондо та велотуризмом

М. С. Пруднікова, К. В. Мулик

Анотація


Мета: визначити потреби та рівень мотивації до тренувальних занять підлітків 14-15 років, які займаються тхеквандо та велотуризмом. Матеріал і методи. В дослідженнях прийняли участь 51 спортсмен І-ІІ розрядів, з них 26 тхеквондистів і 25 велотуристів. Використовувалися загальноприйняті методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; педагогічні та психологічні методи дослідження; обчислювальні методи. Результати: Спорт стає альтернативою для підлітків, де причинами, які спонукають їх займатися становиться наступне: зміцнення здоров'я, поліпшення статури, розвиток фізичних і вольових якостей, бажання бути не гірше за інших, бути схожим на видатного спортсмена, мода на спорт, прагнення зберегти сімейні спортивні традиції, бажання бути готовим до праці і служби в армії. Висновки. Важливим показником розвитку мотиваційної сфери підлітків є їхні інтереси, форма вияву пізнавальної потреби, яка забезпечить спрямованість особистості на усвідомлення цілей діяльності. Потрібність в заняттях спортом в підлітковому віці сприяє ознайомленню з новими фактами дійсності, простежуючи етапи розвитку інтересів: поява нових захоплень, де характерні сумніви, зіткнення соціально-психологічних настанов; розвінчування авторитетів в колі спілкування; формування перших переживань, пов'язаних зі статевим дозріванням; розширення і зміцнення суспільних зв'язків, що істотно залежить від матеріальних умов життя родини, конкретного соціального оточення. Проведені нами діагностування мотивів до занять обраним видом спорту підлітків 14-15 років показало, що на початку дослідження у тхеквондистів більш виражені мотив емоційного задоволення (t=2,82; р<0,05); мотив фізичного самоствердження (t=7,94; р<0,001); раціонально-вольовий мотив (t=13,97; р<0,001); мотив підготовки до професійної діяльності (t=14,42; р<0,001) відносно велотуристів, в той час у велотуристів більш виражені мотив досягнення успіху (t=14,36; р<0,001), спортивно-пізнавальний мотив (t= 2,42; р<0,05), громадсько-патріотичний мотив (t=10,03; р<0,001) відносно тхеквондистів. За даними діагностування мотивації до успіху та подолання невдач підлітків 14-15 років нами визначено, що чим вище рівень до успіху - досягнення мети, тим нижчий показник готовності до ризику в підлітковому віці; сильно мотивований підліток на успіх має високу готовність до ризику, рідше потрапляє в незручні ситуації, ніж ті підлітки, що мають високу готовність до ризику, але високу мотивацію до уникнення невдач (захист). І навпаки, коли у підлітка є висока мотивація до уникнення невдач (захист), це є перешкодою мотиву до успіху - досягнення мети.

Ключові слова: тхеквондо, велотуризм, мотивація, мотив, спортивна діяльність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Багадирова, С. К. (2014). Материалы к курсу «Спортивная психология». Изд. Магарин О. Г., Майкоп.

Безверхняя, Г. В. (2004). Возрастная динамика мотивационных приоритетов школьников к занятиям физической культурой и спортом. Логос, Москва.

Гиссен, Л. Д. (2010). Психология и психогигиена в спорте. 2-е изд., стереот. Советский спорт, Москва.

Ильин, Е. П. (2009). Психология спорта. Питер, Санкт-Петербург.

Мулик, К. В. (2015). Спортивно-оздоровчий туризм в системі фізичного виховання школярів і студентів. Монографія.

Певнева, А. Н. (2011). Психические состояния личности : практическое руководство. ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель.

Пруднікова, М. С. (2018). Дослідження мотивів до занять спортивним туризмом підлітків 8-х класів м. Харків. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 11 (105). 125-130.

Пруднікова, М. С. (2019). Мотивація до занять спортом на початкових етапах тренування Основи побудови тренувального процесу в циклічних та екстремальних видах спорту. Збірник наукових праць, ХДАФК, 3, 205-208.

Холлифорд, С., & Уиддет, С. (2014). Мотивация. Гиппо-Москва, Москва.

Чой Сунг Мо. (2005.) Тхэквондо для начинающих. Феникс, Москва.

Чой Сунг Мо. (2007). Азбука Тхэквондо. Неоглори, Москва.

Шеффер, Д. (2003). Дети и подростки. Психология развития. СПб., Питер.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.