Мотивація та психоемоційний стан в змагальній діяльності дзюдоїстів-ветеранів

А. Ф. Алексєєв, К. В. Ананченко, В. Л. Голоха

Анотація


Мета: вивчити особливості мотивації та психоемоційного стану в змагальній діяльності дзюдоїстів-ветеранів. Матеріал і методи. Під час педагогічного дослідження застосовувалися аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, опитування спортсменів та фахівців з дзюдо, вивчення відеоматеріалів змагальної діяльності дзюдоїстів високої кваліфікації і ветеранів-дзюдоїстів, методи математичної статистики. Результати: рівень психоемоційної сфери особистості спортсменів оцінювався за модифікованим тестом Р.Б. Кетелла (16-ФЛО-105-С). Отримані результати цього тестування показали, що основні параметри психоемоційного стану у ветеранів-дзюдоїстів знаходяться в межах норми. Ветеранам властива більш об’єктивна самооцінка, хороший інтелект, менша підпорядкованість, стабільна емоційна стійкість. Проведено анкетне опитування дзюдоїстів-ветеранів, яке виявило, що 92,9 % опитуваних приступили до систематичних занять ще до 15 років; 96,4 % перервали активні заняття боротьбою на 5-10 років; 28,6 % спортсменів-ветеранів іноді включали в свої заняття фізичними вправами боротьбу та її елементи. З метою визначення мотивів занять спортивною діяльністю дзюдоїстів-ветеранів і спортсменів молодого віку використовувався модифікований варіант методики виділення значущих чинників спортивної діяльності, який показав, що спортсмени-ветерани і молоді дзюдоїсти мають різну мотивацію до занять. 71,4 % ветеранів-дзюдоїстів мотивом для повернення в спорт стало задоволення потреб в змагальній діяльності, наближення до свого «рухового минулого» та підтримки рівня здоров’я; 21,4 % опитаних спортсменів повернулися для самовираження та самоствердження, і лише 7,1 % зазначили, що продовжують займатися для задоволення амбіцій. У молодих спортсменів основним мотивом виявилася потреба в самовираженні (46,9 %), матеріальна зацікавленість (33,9 %). Висновки. Проведені дослідження показали незначний вплив на змагальний результат у ветеранському дзюдо травм і спортивної кваліфікації спортсменів. Таким чином, основу успіху висококваліфікованих дзюдоїстів-ветеранів складають висока психологічна готовність, строго індивідуальна фізичні і техніко-тактична підготовка.

Ключові слова: дзюдо, психологічна підготовка, мотивація, змагання, ветерани, спорт ветеранів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексєєв, А.Ф., Ананченко, К.В., & Бойченко, Н.В. (2014). Теорія та методика викладання дзюдо та самбо: навч. посіб. для студенів 3 курсу (за кредитно-модульною системою). ХДАФК, Xарків.

Ананченко, К.В. & Перебейнос, В.Н. (2013). Развитие ветеранской и любительской борьбы в Украине. Проблемы и пересективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, 1, 29-31.

Ананченко, К.В., & Хацаюк, О.В. (2018). Особлвості тренувального процесу та техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів-ветеранів. Єдиноборства, 4-18.

Ананченко, К.В., Перебійніс, В.Н. & Пакулін, С.Л. (2016). Удосконалення техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень. Траекторія науки, № 2 (7).

Арзютов, Г.М. (2005). Взаємозв’язки компонентів структури фізичної підготовленості і спеціальної працездатності дзюдоїстів вищої кваліфікації на передзмагальному етапі підготовки. Часопис Національного педагогічного універсітету ім. М.П. Драгоманова. Вип 1., 16-23.

Бойченко, Н.В. (2018). Прогнозування технічної майстерності єдиноборців 15-16 років. Єдиноборства, 4-12.

Бойченко, Н.В., Чертов, І.І., Пирог, Ю.А., & Алексєєв, А.Ф. (2020). Аналіз показників змагальної діяльності висококваліфікованих дзюдоїсток легких вагових категорій. Єдиноборства, 4-12.

Ермаков, С.С., Тропин, Ю.Н. & Бойченко, Н.В. (2016). Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов. Единоборства. 20-22.

Меренков, В.В. & Шахов, А.А. (2013). Специфика подготовки высококвалифицированных дзюдоистов-ветеранов. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, №11 (95), 89-92.

Мулик, В., Ананченко, К., Перевозник, В., Перебийніс, В., & Сорока, В. (2019). Характеристика фізичних якостей єдиноборців-ветеранів різних вікових груп. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, (1), 29-35.

Перебийніс, В.Б. (2013). Особливості спортивної підготовки дзюдоїстів-ветеранів. Слобожанський науково-спортивний вісник №4 (37), 56-59.

Перебійніс, В.Б. (2016). Підвищення ефективності підготовки дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень. Traektoriâ Nauki Path of Science, 2(6), 3.1-3.14.

Перебійніс, В.Б., Ананченко, К.В., & Пакулін, С.Л. (2018). Удосконалення техніко-тактичної підготовки та підвищення ефективності тренувального процесу дзюдоїстів-ветеранів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 1 (95), 46-51.

Платонов, В. Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая те- ория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : 2 кн. Олимп. лит., Киев.

Помещикова, І., Чуча, Н., Ляхова, Т., Телешик, Н. (2020) Розвиток руху ветеранів баскетболу. Спортивні ігри, (3 (17)). 69-81.

Титаренко, В.М., & Тропин, Ю.Н. (2020). Динамика показателей соревновательной деятельности борцов высокой квалификации. Слобожанський науково-спортивний вісник, 1(75), 53-57.

Тропин, Ю.Н., Латишев, Н.В., Королев, Б.А., & Ляшенко, Е.Р. (2020). Модельные характеристики технико-тактической подготовленности сильнейших борцов мира. Єдиноборства, 58-71.

Чертов, І.І., Бойченко, Н.В., Зантарая, Г.М., & Мирошниченко, Є.С. (2021). Аналіз показників змагальної діяльності лідируючих дзюдоїсток вагової категорії до 52 кг. Єдиноборства, 69-78.

Яшков, В.В. (2017). Особенности показателей подготовленности и состояния тренировочно-соревновательной деятельности дзюдоистов-ветеранов. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, №7(149), 211-216.

Perebeinos, V.B (2016). Improving the efficiency of training judo veterans at the stage of leaving high performance sport. Path of Science, Т. 2, №. 6, 3-1-3.14.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.