Оптимізація методики спеціальної швидкісно-силової підготовки юних кікбоксерів

Н. М. Санжарова, Г. О. Огарь

Анотація


Анотація. Мета: розробка і експериментальне обґрунтування ефективності методики спеціальної швидкісно-силової підготовки юних кікбоксерів 13-14 років. Матеріал і методи: 1) узагальнений теоретичний матеріал з питань спеціальної підготовки спортсменів в ударних єдиноборствах і вікових особливостей підготовки юних спортсменів; 2) узагальнений практичний досвід фахівців у області спортивних єдиноборств; 3) застосовувались теоретичні і практичні методи дослідження в тому числі - педагогічний експеримент і математико-статистичні методи дослідження результатів експериментальних даних. Результати: розроблена методика спеціальної  швидкісно-силової підготовки юних кікбоксерів, з урахуванням вимог спеціальної ударної підготовки в кікбоксингу і експериментально перевірена її ефективність в навчально-тренувальному процесі спортсменів 13-14 років. Висновки: дослідження показало ефективність експериментальної методики, яка дозволила підвищити інтенсивність навчально-тренувальних занять. Засоби і методи, які використовувались у експериментальній групі позитивно вплинули на рівень спеціальної швидкісно-силової підготовленості юних кікбоксерів.

Ключові слова: юні кікбоксери, методика, швидкісно-силова підготовка, динаміка, динаміка, інтервально-круговий метод.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Белых, С. И. (2009) «Эффективные методы подготовки кикбоксеров». Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3, 332–335.

Белых, С. И., Еременко, В. В. & Марабян, А. В. (2007). «Усовершенствование тренировочного процесса в ходе подготовки кикбоксеров». Слобожанський науково-спортивний вісник, № 11, 119–122.

Бойченко, Н. В., & Сушко, Ю. П. (2011). «Пути повышения скоростно-силовой подготовленности борцов высокой квалификации». Слобожанський науково-спортивний вісник. ХДАФК, №2, 47-50.

Бойченко, Н. В., (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных єдиноборствах». Физическое воспитание студентов творческих специальностей, ХГАДИ (ХХПИ), №2, 148-150.

Бойченко, Н. В., (2008). «Шляхи вдосконалення технічної підготовленості спортсменів-єдиноборців». Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : Збірник наукових праць, ХДАДМ (ХХПІ), №2, 19-21.

Волков, Л. В. (2002). Теория и методика детского и юношеского спорта. Олимпийская литература, Киев.

Игуменов, В. М. (2015). «Анализ факторов подготовки спортсменов-единоборцев высокого класса». Теория и практика физической культуры, № 12, 64-68.

Киприч, С. В., & Беринчик, Д. Ю. (2015). «Специфические характеристики функционального обеспечения специальной выносливости боксеров». Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, № 3, 20-28.

Лукьяненко, В. П., Хежев, А. А., & Бажев, А. З. (2015). «Специализированная силовая подготовка как условие повышения точности движений и совершенствования технического мастерства». Теория и практика физической культуры, 8, 71-78.

Марцив, В. П. (2013). «Динамика психофизиологического состояния боксеров под влиянием стандартной специализированной нагрузки на этапе специализированной базовой подготовки». Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, № 9, 43-49.

Никуличев, А. А. (2012). «Технология развития специальной выносливости профессиональных боксеров». Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, 10 (92), 120-126.

Огарь, Г. О., Санжаров, В. А., & Ласиця, В. І. (2013). «Вплив швидкісно-силової спрямованості тренування юних тхеквондистів на ефективність ударних дій». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, Вип. 112 (4), 177-180.

Огарь, Г. О., Санжаров, В. А., & Ласиця, В. І. (2016). «Перспективи розвитку сучасних українських єдиноборств у навчальних закладах України». Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні: тези доп. IV Всеукр. наук.-практ. конф. НТУ ХПІ, Харків.

Рябинин, С. П., & Шумилин, А. П. (2007). Скоростно-силовая подготовка в спортивных єдиноборствах. Учебное пособие», Красноярск.

Саєнко, В. Г. (2010). «Швидкісні та силові параметри ударів руками у висококваліфікованих каратистів». Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту, 14, Т.1, 278-282.

Санжарова, Н. М., Огарь, Г. О., Кравчук, Т. М., Голенкова, Ю. В., & Рядинська, І. А. (2017). «Теорія і методика викладання спортивних єдиноборств в системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури». Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. XIІІ международная научная конференція, ХГАФК, Харьков.

Филин, В. П. (1987). Теория и методика юношеского спорта. Учебное пособие для институтов физической культуры. Физическая культура и спорт, Москва.

Шестаков, К. В., Бакулев, С. Е., Мокеев, Г. И., & Мокеева, Е. Г. (2007). «Построение процесса подготовки кикбоксеров старших разрядов в годичном цикле с учетом величины и взаимосвязи тренировочных нагрузок». Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, №7 (29), 59-62.

Ширяев, А. Г., & Филимонов, В. И. (2007). Бокс и кикбоксинг. Академия, Москва.

Яремко, М. О. (2003). «Експериментальне обґрунтування методики вдосконалення силових показників ударів ногами кікбоксерів не етапі попередньої базової підготовки». Теорія та методика фізичного виховання, №3, 21-25.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.