Особливості швидкісно-силової підготовки юних тхеквондистів

Н. М. Санжарова, Г. О. Огарь, Д. В. Сич

Анотація


Анотація. Мета: розробити методику швидкісно-силової підготовки для юних тхеквондистів 14 років і експериментально обґрунтувати її ефективність. Матеріал і методи: в експерименті брали участь 20 юних тхеквондистів, віком 14 років. Вони були поділені на 2 групи: експериментальну, тренувальні заняття в якій проводились за експериментальною методикою та контрольну, спортсмени якої займались за звичайною методикою, загальноприйнятою у більшості секцій з тхеквондо. В кожній групі було по 10 досліджуваних. Ефективність методики визначалась за динамікою показників тренованості юних спортсменів, куди входили тести, що оцінювали загальну фізичну підготовленість і спеціальну ударну підготовленість досліджуваних. Методи дослідження: аналіз науково-методичних джерел, педагогічні спостереження, анкетне опитування, педагогічне тестування, відеозйомка, математико-статистична обробка результатів дослідження. Результати: дослідження динаміки показників тренованості юних тхеквондистів експериментальної групи, за час проведення експерименту, показало значне покращення результатів в усіх тестах (р<0,05-0,001). У юних тхеквондистів контрольної групи, за визначений час,  вірогідні зміни відбулись лише у чотирьох тестах з дев’яти (р<0,05-0,01). Таким чином динаміка позитивних змін у підготовленості спортсменів контрольної групи значно поступається позитивним змінам експериментальної групи. Висновки: розроблено експериментальну методику швидкісно-силової підготовки юних тхеквондистів з використанням широкого спектру засобів, ефективність впливу якої на спеціальну ударну підготовку спортсменів доведено результатами дослідження. Таким чином, можна стверджувати, що швидкісно-силова спрямованість навчально-тренувального процесу юних тхеквондистів дозволяє спортсменам краще реалізувати свій техніко-тактичний потенціал. Тренерам-викладачам, під час проведення тренувальних занять, не слід обмежуватись змагальними і спеціальними засобами, особливо при роботі з юними спортсменами.

Ключові слова: швидкісно-силова підготовка, юні тхеквондисти, динаміка, методика, ударні дії.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Бойченко, Н. В., (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных єдиноборствах». Физическое воспитание студентов творческих специальностей, ХГАДИ (ХХПИ), №2, 148-150.

Бойченко, Н. В., & Сушко, Ю. П. (2011). «Пути повышения скоростно-силовой подготовленности борцов высокой квалификации». Слобожанський науково-спортивний вісник. ХДАФК, №2, 47-50.

Бойченко, Н. В., Станкевич, Б., & Дрозд, М. С. (2014). «Контроль за станом підготовленості борця». Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, Т.1, 14-17.

Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2016). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов». Единоборства, № 2, 20-23.

Камаев, О. И., & Тропин, Ю. Н. (2013). «Влияния специальных силовых качеств на технико-тактическую подготовленность в борьбе». Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств, 149-152.

Кравчук, Т. М. & Чуркін, О. В. (2013). «Використання вправ вольової гімнастики в процесі фізичного виховання старшокласників». Теорія та методика фізичного виховання, №1, 34-39.

Кравчук, Т. М. & Сорока, О. С. (2014). «Особливості фізичної підготовленості учнів старших класів державних та приватних освітніх закладів». Теорія та методика фізичного виховання, №2, 40-45.

Круглянський, О. Г. & Кравчук, Т. М. (2010). «Використання музичного супроводу в навчально-тренувальному процесі студентів факультету фізичної культури, що спеціалізуються з тхеквондо». Теорія та методика фізичного виховання, №9, 47-49.

Огарь, Г. О. & Ласиця, В. І. (2005). «Нові перспективи застосування ігрових засобів у тренуванні юних борців вищих розрядів у зв’язків зі зміною в правилах змагань». Теорія та методика фізичного виховання, №4, 35-37.

Огарь, Г. О., Санжаров, В. А. & Ласиця, В. І. (2013). «Вплив швидкісно-силової спрямованості тренування юних тхеквондистів на ефективність ударних дій». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, №112(4), 177-180.

Огарь, Г. О., Санжаров, В. А. & Ласиця, В. І. (2016). «Перспективи розвитку сучасних українських єдиноборств у навчальних закладах України. Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні». IV Всеукраїнська науково-практична конференція, НТУ ХПІ, 72-74.

Огарь, Г. А., Санжаров, В. А. & Ласица, В. И. (2010). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов на протяжении макроцикла в условиях высшего учебного заведения». Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, №12, 86-89.

Платонов, В. Н. (2004). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: Общая теория и ее практические приложения. Олимпийская литература, Киев.

Рябинин, С. П. & Шумилин, А. П. (2007). Скоростно-силовая подготовка в спортивных единоборствах. Учебное пособие, Красноярск, 153.

Саєнко, В. Г. & Теплий, В. М. (2010). «Фізичні якості юних тхеквондистів». Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, №4, 119-121.

Санжарова, Н. М., Огарь, Г. О. & Огарь, Є. Г. (2011). «Моделювання тренувальних програм для корекції фізичного розвитку підлітків у секції атлетичної гімнастики». Теорія та методика фізичного виховання, №10, 37-42.

Санжарова, Н. М. & Огарь, Г. О. (2018). «Оптимізація методики спеціальної швидкісно-силової підготовки юних кікбоксерів». Единоборства, №1, 70-80.

Саманджия, Л. Р. (2010). Тхэквондо. Методика построения тренировочного процесса в начальных и учебно-тренировочных группах. Киев.

Тропін, Ю. М., Пономарьов, В. А., & Кліменко, О. І. (2017). «Взаємозв`язок рівня фізичної підготовленості з показниками змагальної діяльності у юних борців греко-римського стилю». Слобожанський науково-спортивний вісник, 1, 111-115.

Тропин, Ю. Н. (2017). «Модельные характеристики физической подготовленности в спортивной борьбе». Слобожанський науково-спортивний вісник, 2, 98-101.

Тропин, Ю. Н. (2018), «Динамика физической подготовленности у юных борцов греко-римского стиля». Єдиноборства, № 2(8), 84-92.

Шулика, Ю. А. & Кузнецов, А. С. (2007). Тхэквондо: теория и методика». учебник для СДЮШОР, спортивных факультетов педагогических институтов, техникумов физической культуры и училищ олимпийского резерва. Феникс, Ростов-на-Дону.

Худолій, О. М., & Марченко, С. І. (2007). «Моделювання розвитку швидкісно-силових здібностей у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор». Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, №8, 139-142.

Худолій, О. М. & Іващенко, О. В. (2014). Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків. Монографія, Харків: ОВС, 320.

Boychenko, N. (2014). «Control coordination abilities in shock combat sports». Slobozhanskyi herald of science and sport. Scientific and theoretical journal № 6(44), 16-20.

Tropin, Y., & Boychenko, N. (2014). «Analysis of techno-tactical preparedness of highly skilled wrestlers of Greco-Roman style after changes competition». Slobozhanskyi science and sport bulletin, 2, 117-120.

Tropin, Y., & Pashkov, I. (2015). «Features of competitive activity of highly qualified Greco-Roman style wrestler of different manner of conducting a duel». Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 3, 64-68.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.