Часові характеристики техніки виконання кидків борцями в умовах тренувальної та змагальної діяльності

Ю. А. Радченко, Г. В. Коробейніков, Ю. М. Тропін, В. В. Шацьких, А. В. Воронцов, В. С. Міщенко

Анотація


Анотація. Мета: встановити часові характеристики техніки виконання кидків борцями в умовах тренувальної та змагальної діяльності. Матеріал і методи: у дослідженні використовувалися наступні методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічні спостереження, бесіди з тренерами та борцями високої кваліфікації, узагальнення передового досвіду фахівців, інструментальний метод (відеозйомка та комп’ютерний аналіз), методи математичної статистики. Аналіз відеограм проводився з використанням комп’ютерної програми «VIRTUALDUB 1.10.4». Для визначення особливостей техніки виконання кидків борцями греко-римського стилю високої кваліфікації нами було проаналізовано 97 кидків прогином захватом за тулуб ззаду і зворотнім захватом тулуба з положення партер з яких, 29 кидків борці виконали в умовах змагальної діяльності, 34 кидки борці виконали в умовах тренувальної діяльності без чинення опору суперником і 34 кидки борці виконали в умовах тренувальної діяльності з чиненням опору суперником. Результати: встановлено, що при дослідженні техніки виконання прийомів боротьби треба реєструвати часові параметри підготовчої фази (підходу) та основної фази (відриву), які мають вирішальне значення для проведення прийому. В результаті роботи виявлені особливості виконання висококваліфікованими борцями основних фаз техніко-тактичних дій і прийомів в цілому в різних умовах тренувальної та змагальної діяльності, встановлені основні закономірності їх виконання борцями різних вагових категорій. Удосконалення техніко-тактичної підготовленості борців потребує внесення змін у ритмічну структуру кидку прогином захватом за тулуб ззаду і зворотнім захватом тулуба з положення партер, а саме, зменшити час переходу від підготовчої фази до початку виконання основної фази завдяки удосконаленню засобів зв’язку між ними; збільшити варіативність виконання підготовчих дій, збільшити початкову швидкість виконання підготовчих дій; спростити структуру виконання завершальної фази (польоту, приземлення). Висновки: встановлено, що тривалість виконання окремих фаз техніко-тактичних дій і прийомів в цілому залежить від умов виконання і ваги спортсменів. Час виконання прийомів збільшується з збільшенням кількості збиваючих факторів, і є максимальним в умовах змагальної діяльності.

Ключові слова: греко-римська боротьба, кидки, висококваліфіковані борці, часові характеристики, техніко-тактична підготовленість.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Абульханов, А. Н., & Борисов, И. П. (2018). «Эффективность технико-тактических действий высококвалифицированных борцов греко-римского стиля в сложных ситуациях противоборства по правилам соревнований 2018 года». Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта, 7 (161), 9-13.

Алексєєв, А. Ф., Ананченко, К. В., & Бойченко, Н. В. (2014). Теорія та методика викладання дзюдо та самбо: навч. посіб. для студенів 3 курсу (за кредитно-модульною системою). ХДАФК, Xарків.

Блеер, А. Н., & Шиян, В. В. (2002). «Методические основы совершенствования устойчивости двигательных навыков в видах спортивной борьбы». ФОН, Москва, 120 с.

Бойко, В. Ф., Малинский, И. И., Андрейцев, В. А., & Яременко В. В. (2014). «Соревновательная деятельность высококвалифицированных борцов вольного стиля на современном этапе». Физическое воспитание студентов, 4, 13–20.

Бойченко, Н. В., Тропин, Ю. М., & Панов, П. П. (2013). «Техніка та тактика у спортивній боротьбі». Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: Сборник статей IХ международной научной конференции, БГТУ им. Шухова, Белгород, 52-56.

Иванюженков, Б. В., & Нелюбин, В. В. (2005). «Индивидуальное тактико-техническое мастерство высококвалифицированных борцов». Вестник Балтийской педагогической академии, 62, 96-106.

Камаєв, О. І., Тропін, Ю. М., & Арнаут, В. Ю. (2019). «Біомеханічний аналіз виконання технічних дій у спортивній боротьбі». Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. Збірник статей ХV міжнародної наукової конференції, Т 1, Харків, 32-35.

Коробейников, Г. В., & Радченко, Ю. А. (2009). «Особенности технической подготовленности борцов греко-римского стиля высокой квалификации». ППМБПФВС, 7, 81-85.

Коробейников, Г. В., & Радченко, Ю. А. (2009). «Сучасна змагальна діяльність у греко-римській боротьбі (на основі виступу збірної команди України на чемпіонаті Європи 2008)». Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2, 56–58.

Кондаков, А. М., Грузных Г. М., & Семынин И. В. (2015). «Техническая подготовленность борцов в соревновательных поединках с учётом весовых категорий». Омский научный вестник, 5 (142), 97-100.

Латышев, Н. В., Латышев, С. В., & Шандригось, В. И. (2014). «Направления и виды анализа соревновательной деятельности в спортивной борьбе», Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 118(4), 98-101.

Лапутин, А. Н. (2007). «Кинезиология учение о двигательной функции организма человека». Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 10, 78-83.

Матвеев, Л. П. (2006). «Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов». Олимпийская литература, Киев, 318 с.

Никитин, С. Н. (2005). «Особенности управления двигательными действиями в спортивной борьбе». Вестник Балтийской педагогической академии, 62, 61-67.

Новиков, А. А. (2009). «Научно-методические проблемы спортивных единоборств», Теория и практика физической культуры, 9, 50-56.

Новиков, А. А. (2012). «Основы спортивного мастерства». ВНИИФК, Москва.

Приймаков, А. А. (2014). «Сравнительная характеристика структуры физической подготовленности борцов высокой квалификации легких, средних и тяжелых весовых категорий». Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 9, 47-53.

Радченко Ю. А., Коробейников Г. В., Коробейникова Л. Г., Шацьких В. В., & Воронцов А. В. (2018). «Сравнительный анализ соревновательной деятельности сильнейших и украинских борцов греко-римского стиля». Здоровье, спорт, реабилитация, 4(1), 91-95.

Радченко, Ю. А. (2012). «Аналіз змагальної діяльності українських борців з найсильнішими борцями світу (на основі результатів чемпіонату світу з греко-римської боротьби 2011 року)». Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 5, 108–112.

Радченко, Ю. А. & Дуднік, О. К. (2010). «Особливості техніки виконання основних кидків у положенні партер у борців греко-римського стилю високої кваліфікації в умовах змагальної діяльності». Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 1, 26-29.

Радченко, Ю. А. (2008). «Структура змагальної діяльності висококваліфікованих борців греко римського стилю». 12-та наук. конф. [«Молода спортивна наука України»]: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту; анотації, зміст та допоміжні індекси. Львів: НФФ «Українські технології», 1(12), С. 280–284.

Романенко, В. В., & Веретельникова, Н. А. (2017). Биомеханический анализ техники в единоборствах. Єдиноборства, 4, 74-78.

Романенко, В. В., & Голоха, В. Л. (2017). «Оценка уровня специальной выносливости и функциональных возможностей квалифицированных тхэквондистов». Єдиноборства, 69-73.

Тропин, Ю. Н. (2013). «Сравнительный анализ технико-тактической подготовленности борцов греко-римского стиля до и после изменений в правилах соревнований», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 13, 189-193.

Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2014). «Анализ технико-тактической подготовленности борцов греко-римского стиля после изменений в правилах соревнований». Слобожанський науково-спортивний вісник, 2, 117-120.

Шацких, В. В., & Тропин, Ю. Н. (2017). «Спортивная подготовка борцов на различных этапах эволюции правил соревнований». Единоборства, 4, 84-90.

Iermakov, S., Tropin, Y., & Ponomaryov, V. (2015). «Ways to improve the technical and tactical skills wrestlers Greco-Roman style of different manners of conducting a duel». Slobozhanskyi herald of science and sport, 5, 38-41.

Latyshev, S., Korobeynikov, G., & Korobeinikova, L. (2014). «Individualization of Training in Wrestlers». International Journal of Wrestling Science, 2, 28-32.

Latishev, S., Korobeynikov, G., Latishev, N., Curby, D., Korobeynikova, L., & Tropin, Y. (2018). «Comparative Analysis of Matches of Russian Teams in Freestyle and Female Wrestling». International Journal of Wrestling Science, 8(2), 14-17.

Podrigalo, L., Iermakov, S., Romanenko, V., Rovnaya, O., Tropin, Y., Goloha, V., & Halashko, O. (2019). «Psychophysiological features of athletes practicing different styles of martial arts - the comparative analysis». International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(1), 84-91.

Romanenko, V., Podrigalo, L., Iermakov, S., Rovnaya, O., Tolstoplet, E., Tropin, Y., & Goloha, V. (2018). «Functional state of martial arts athletes during implementation process of controlled activity–comparative analysis». Physical Activity Review, 6, 87-93.

Tropin, Y. (2013). «Analysis of technical tactical training of highly skilled fighters of Greco-Roman wrestling». Physical education of students, 2, 59-62.

Tropin, Y., & Pashkov, I. (2015). «Features of competitive activity of highly qualified Greco-Roman style wrestler of different manner of conducting a duel», Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 3, 64-68.

Tropin, Y., & Chuev, А. (2017), «Technical and tactical readiness model characteristics in wrestling», Slobozhanskyi herald of science and sport, 3(59), 64-67.

Tropin, Y, Korobeynikov, G, Korobeynikova, L, & Shackih, V. (2018). «The impact of rule changes on the competitive activity indices in Greco-Roman wrestling». Science in Olympic Sport, 4, 58-64.

Zhumakulov, Z. P. (2017). «Education Technology of Primary Training Sport Wrestling». Eastern European Scientific Journal, 5, 29-35.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.