##about.editorialPolicies##

##about.focusAndScope##

У журналі представлені статті з проблем організації навчально-тренувального процесу в закладах вищої освіти, ДЮСШ; вдосконалення підготовки спортсменів в сучасних умовах; стану фізичної, техніко-тактичної та психологічної підготовленості спортсменів; ефективності змагальних показників; організації патріотичного виховання молоді України в процесі занять спортивними іграми; вдосконалення процесу фізичного виховання студентів з використанням спортивних ігор.

 

##about.sectionPolicies##

Статьи

##icon.checked.alt## ##manager.sections.open## ##icon.checked.alt## ##manager.sections.indexed## ##icon.checked.alt## ##manager.sections.reviewed##
 

##about.peerReviewProcess##

Порядок рецензування статей

Наукові статті, що надійшли до редакції, проходять через інститут рецензування.
Видання здійснює рецензування всіх матеріалів, які надійшли до редакції на  відповідність її тематиці, з метою їх експертної оцінки. Всі рецензенти є визнаними фахівцями з тематики рецензованих матеріалів і мають протягом останніх 3 років публікації з тематики рецензованої статті. Рецензії зберігаються у видавництві і в редакції видання протягом 3 років.
Головним редактором призначається рецензент (при необхідності, два рецензента) за профілем дослідження. Рецензентом може бути як член редколегії, так і спеціально запрошений фахівець відповідної галузі знань.
За рішенням Головного редактора журналу окремі статті видатних вчених, а також спеціально запрошені статті можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.
У разі відсутності конфлікту інтересів і відповідності кваліфікації рецензента напрямки дослідження автора, рецензент робить висновок про науковий рівень статті і надає рекомендації до друку статті, заповнивши спеціально розроблений формуляр.
Редакція видання направляє авторам представлених матеріалів копії рецензій або мотивовану відмову, при надходженні до редакції видання відповідного запиту.
При наявності будь-яких конкуруючих інтересів, головним редактором призначається інший експерт.
Після остаточного аналізу статті, рецензент дає рекомендації автору (публікувати статтю без змін; внести незначні зміни; внести значні зміни; відхилити статтю), про що відповідальний секретар повідомляє автору по електронній пошті.
У разі виявлення зауважень, стаття направляється автору на доопрацювання. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення і підготовки висновку про можливість опублікування. Датою прийняття статті до друку вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) про доцільність і можливість опублікування статті.
У разі незгоди з думкою рецензента, автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції. В такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії і буде направлена на додаткове рецензування іншим фахівцем. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання і зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов'язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.
Остаточне рішення про можливість і доцільність публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням - членом редакційної колегії), а при необхідності - засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про прийняття статті до друку, відповідальний секретар повідомляє про це автору і вказує очікуваний термін публікації.
Остаточне рішення про склад друкованих статей видання стверджується протоколом засідання Вченої ради Харківської державної академії фізичної культури
Затверджено до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні правки стилістичного або формального характеру, які не порушують змісту статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором. При необхідності або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення.
Відповідальність за порушення авторських прав, достовірність наведених фактів та даних, обґрунтованість зроблених висновків і рекомендацій покладається на автора статті.

Форма рецензування статей:
Рецензування проводиться конфіденційно. Редакція використовує принцип «подвійного сліпого рецензування», при якому особистість автора невідома рецензента з метою максимально об'єктивної і неупередженої оцінки. Особистість рецензента також залишається невідомою для автора.
Відповідальний секретар визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і, після узгодження з членами редакційної колегії, направляє її на рецензування фахівця, доктору наук, має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію.
Протягом 7 днів відповідальний секретар повідомляє авторів про отримання статті, після чого стаття передається експертам для проведення рецензування.
Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначаються відповідальним секретарем з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті, але не перевищують 8 днів.
           

Етичні зобов'язання рецензентів
Метою інституту рецензування наукового журналу "Спортивні ігри" є підтримка високих етичних стандартів наукових досліджень.
• Рецензент повинен відмовитися від рецензування, якщо його кваліфікація і спеціальність не відповідають напряму статті;
• Метою рецензента є об'єктивна оцінка якості представленої статті та визначення ступеня її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам;
• Для забезпечення права кожного учасника на інтелектуальну власність, рецензента забороняється будь-яке використання отриманих аргументів і висновків автора без дозволу останнього;
• При наявності конфлікту інтересів або професійних або особистих зв'язків рецензента з автором, які можуть вплинути на судження рецензента, він повинен повернути статтю, вказавши на конфлікт інтересів;
• Звинувачення в плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування своїх зауважень. Будь-яке твердження про наявність плагіату або необ'єктивного цитування має супроводжуватися відповідними посиланнями;
• У разі наявності у рецензента сумнівів в плагіаті, авторства або фальсифікації даних, він в обов'язковому порядку повинен звернутися до редакційної колегії з вимогою до колективного розгляду авторської статті;
• Підтримка періодичності видання наукового журналу вимагає від рецензента своєчасного рецензування та поваги до особистості автора статті.
Плагіат, багаторазові і повторні публікації. Неприпустимо використання несумлінного текстуального запозичення і привласнення результатів досліджень, які не належать авторам подається рукописи.

Редакція залишає за собою право перевірки надійшли рукописів на плагіат. Не можна направляти в редакцію роботи, надруковані в інших виданнях або відправлені в інші видання. Подача статті передбачає, що матеріал носить оригінальний характер і раніше ніде не публікувався (як повністю, так і частково), що не перебуває в даний момент на рецензуванні в іншому виданні, і, якщо стаття буде прийнята нашим видавництвом, автор згодом не стане публікувати її де або ще (як повністю, так і частково).
Публікація матеріалів, присвячених одному і тому ж дослідженню, в декількох статтях допустима, якщо автор приведе переконливе обґрунтування в супровідному листі та в статті. Автор повинен пояснити, які принципово нові наукові відомості містяться в статті в порівнянні з попередніми матеріалами на ту ж тему. При подачі нової статті необхідно прикріпити до супровідного листа раніше опубліковані матеріали по тій же темі /
 

Дозвіл комісії з етики
Всі статті, присвячені дослідженням за участю людей в якості піддослідних, повинні містити вказівку на схвалення комісії з етики. Така вказівка розміщується на початку розділу «Методи», і в ньому чітко говориться про те, що дослідження схвалено комісією

Журнал дотримується принципів, викладені в Гельсінкської декларації (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html), і приймає до розгляду матеріали тільки по тим дослідженням, які були проведені згідно зі згаданими принципам.

 

 

##about.publicationFrequency##

Журнал виходить 4 рази на рік
1. Статті приймаються за встановленим графіком:
• в № 1 (лютий) - до 15 січня поточного року;
• в № 2 (лютий) - до 15 січня поточного року;
• в № 3 (червень) - до 15 травня поточного року;
• в № 4 (листопад) - до 15 жовтня поточного року.

 

##about.openAccessPolicy##

Цей журнал надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.

 

##about.archiving##

Цей журнал використовує систему LOCKSS для створення розподіленої архівної системи між що беруть участь в цій системі бібліотеками і дозволяє цим бібліотекам створювати постійні архіви журналу з метою збереження і відновлення.