Сутність ігрової діяльності у формуванні особистості дітей дошкільного віку

Вікторія Пасічник

Анотація


Мета: провести теоретичний аналіз сутності ігрової діяльності для процесу формування особистості дітей дошкільного віку. Методи: вивчення та аналіз науково-методичної літератури, індукції та дедукції, порівняння та узагальнення, системного аналізу. Результати: висвітлено місце та сутність ігрової діяльності в освітньо-виховному процесі сучасного закладу дошкільної освіти. Зазначено, що ігрова діяльність є незамінною складовою дитячого життя, що забезпечує психологічний комфорт дитини, саморозвиток дитячої особистості, її долучення до культури людства. Використовуючи метод теоретичного аналізу навчально-методичних джерел з проблеми дослідження, охарактеризовано сутність понять «ігрова діяльність», «діяльність», «гра». Виділено аспекти педагогічного потенціалу ігрової діяльності у формуванні гармонійно розвинутої особистості дитини дошкільного віку. Розглянуто загальні ознаки та компоненти, що притаманні ігровій діяльності. Визначено етапи розвитку, структуру та функції ігрової діяльності дітей дошкільного віку, окреслено аспекти педагогічного керівництва ігровою діяльністю. Зазначено, що у педагогічному процесі закладу дошкільної освіти гра є засобом виховання, формою організації навчання, виховання, методом і прийомом навчання дітей.


Ключові слова


ігрова діяльність; діяльність; гра; діти дошкільного віку

Повний текст:

PDF

Посилання


Богініч, О.Л. (2001). Фізичне виховання дошкільників засобами гри. Київ: СП ЧИП. Большой энциклопедический словарь (2001). Санкт-Петербург: Норинт.

Бусела, В.Т. (Ed.). (2005). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, Ірпінь: ВТФ Перун.

Выготский, Л.С. (2001). Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. СПб: Питер.

Газман, О.С. & Харитонова, Н.Е. (1991). В школу – с игрой. Москва : «Просвещение».

Гамезо, М.В. & Домашенко, И.А. (2006). Атлас по психологии. Москва: Педагогическое общество России.

Гончаренко, С.У. (1987). Український педагогічний словник. Київ: Либідь.

Демченко, В.В. (Ed.). (2012). Тезаурус методичного працівника. Рівне : РОІППО.

Довбня, С.О. (2010). Теория игровой деятельности как основная исходная позиция методологических основ исследования. Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку. 128-132.

Дуткевич, Т.В. (2012). Дитяча психологія. Київ: Центр учбової літератури.

Карасьова, К.В., & Піроженко, Т.О. (2010). Світ дитячої гри. Київ: Шк. Світ.

Колесникова, Н.Н., Ведмич, В.М., & Навалихина, И.В. (2006). Организация развивающей оздоровительной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. Иркутск: Иркутский государственный педагогический университет.

Кононенко, Б.И. (2003). Большой толковый словарь по культурологии. Москва : Вече, Аст.

Концепція дошкільного виховання в Україні (1993). Київ : Освіта.

Копытин, А.И. (2001). Практикум по игровой психотерапии. СПб.: Питер.

Кремень, В.Г. (Ed.). (2008). Енциклопедія освіт. Київ: Юрінком Інтер.

Кудикіна, Н.В. (2004). Теоретичні засади педагогічного керівництва ігровою діяльністю молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі. (Unpublished Doctoral dissertation). Київ, Україна.

Кудикіна, Н.В. (2010). Гра: феноменологічна та педагогічна характеристики. Освітологічний дискурс. 1. 20-31.

Кудикіна, Н.В. (2012). Теорія ігрової діяльності дітей: монографія. Київ: НМЦВД КУ імені Бориса Грінченка.

Леонтьев, А.Н. (1975). Деятельность, сознание, личность. Москва : Смысл.

Макаренко, А. (1978). Книга для батьків. Київ : Рад. школа.

Михайленко, Т.М. (2011). Игровые технологии как вид педагогических технологий. Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. заоч. науч. конф. Челябинск: Два комсомольца, 140-146.

Новоселова, С.Л. (1999). Классификация детских игр. Источник, 2, 69-74.

Огнев’юк, В.О. (2016). Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років. Київ : ун-т ім. Б. Грінченка.

Пасічник, В. & Пітин, М. (2016). Проблема класифікації ігор у фізичному вихованні дітей дошкільного віку. Фізична культура, спорт та здоров’я нації, 2, 319-326.

Пасічник, В. & Пітин, М. (2017). Класифікація народних ігор у фізичному вихованні дітей дошкільного віку. Спортивний вісник Придніпров’я, 1, 222-226.

Пасічник, В. (2016). Напрями удосконалення змісту фізичного виховання дітей дошкільного віку за допомогою ігрових засобів. Спортивна наука України, 4 (74), 17-25.

Пасічник, В.М. & Пасічник В.Р. (2016). Можливості використання елементів спортивних ігор з м'ячем для розвитку фізичних якостей дітей старшого дошкільного віку. Теоретико-методичні засади спортивних та рекреаційних ігор : зб. наук. ст. Львів, 101-105.

Пасічник, В.М., Пітин, М. П. & Згоба, В. Л. (2016). Сучасні ігрові технології з елементами видів спорту у фізичному вихованні дітей дошкільного віку. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 10, (80) 16, 88-93

Пихтіна, Н.П. (2018). Корекція негативної поведінки у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку засобами соціально-педагогічних і реабілітаційних ігор. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки, 3, 133-139.

Піроженко, Т.О. (2016). Ігрова діяльність дошкільника : молодший дошкільний вік. Київ : Генеза.

Поніманська, Т.І. (2004). Дошкільна педагогіка. Київ: Академвидав.

Приступа, Є.Н., Петришин, Ю.В., Виноградський, Б.А., Петрина, Р.Л. & Пасічник, В.М. (2014). Дидактичні ігри з м’ячами. Львів: ЛДУФК.

Приступа, Євген (Ed.). (2010). Фізична рекреація Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту. Львів : ЛДУФК.

Рапацевич, Е.С. (Ed.). (2001). Современный словарь по педагогике. Минск: Современное слово.

Ретюнских, Л.Т. (1998). Онтология игры. (дис. д-ра. философских наук). Москва, Россия.

Рубинштейн, С.Л. (1999). Основы общей психологии. СПб. : ЗАО Издательство Питер.

Савченко, О.Я. (1997). Дидактика початкової школи. Київ: Абрис.

Селевко, Г.К. (2005). Энциклопедия образовательных технологий. Т. 1. Москва: Народное образование.

Смирнова, Е.О., & Рябкова И.А. (2013). Психологические особенности игровой деятельности современных дошкольников. Вопросы психологии, 2, 15-24.

Стельмахович, М.Г. (1997). Українська народна педагогіка. Київ : ІЗМН.

Степин, В. С. (2001). Новая философская энциклопедия. Т.2. Москва : Мысль.

Сухомлинський, В.О. (1977). Серце віддаю Київ : Рад. школа.

Цьось, А.В. (2000). Фізичне виховання в календарній обрядовості українців. Луцьк : Надстир'я.

Чаговець, А.І. (2019). Гармонійне виховання дітей 4-6 років у культурно-освітньому просторі дошкільного навчального закладу. дис. д-ра. пед. наук) Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. Київ, Україна.

Шапар, В.Д. (2004). Психологічний тлумачний словник. Харків: Прапор.

Шмаков, С.А. (1994). Игры учащихся - феномен культуры. Москва : Новая школа.

Эльконин, Д.Б. (1978). Психология игры. Москва : Педагогика.

Юрчук, В.В. (2000). Современный словарь по психологии. Минск : Элайда.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.