Use badminton as a means of motivation for physical culture and sport

S. A. Kroshka

##article.abstract##


In the article attention is focused on the use of badminton sports game in
the educational process of higher education. The essence of badminton as a means of motivation for physical training and sport students.


##reader.fullText##

PDF ()

##submission.citations##


BatarshevA. V. Uchebno-professionalnayamotivatsiyamolodezhi : [Ucheb. posob. dlyastud. vyissh. ucheb. zavedeniy] / A. V. Batarshev. – M. : Izd. tsentrAkademiya, 2009. – 192 s.

Vedmedenko B. Interes do zanyat sportom yak element aktivIzatsIYi trenuvalnogo protsesu sportsmena-pochatkIvtsya / B. Vedmedenko, V. Marchuk // TeorIya I metodika fIzichnogo vihovannya I sportu. – 2002. – № 2–3. – Р. 107–109. 3. Dzhizharyan I. A. O meste potrebnostey,

emotsiy, i chuvstv v motivatsii lichnosti / I. A. Dzhizharyan. – M. : Nauka, 1974. – 219 s.

Zheleznyak Yu. D. Sportivnyie igryi: uchebnik / Yu. D. Zheleznyak, Yu. M. Portnov. – M. : Akademiya, 2000. – 390 s.

Krutsevich T. Yu. MotivatsIyniy pIdhId do organIzatsIYi protsesu fIzichnogo vihovannya u shkolI / T. Yu Krutsevich. // NaukovI zapiski. PedagogIka: Zb.naun.prats. – TernopIl, 2004. – Р. 35–39.

LepYoshkin V. A. Badminton dlya vseh / V. A. Lepyoshkin. – M. : Feniks, 2007. – 110 s.

Livshits V. Badminton / V. Livshits, A. Galitskiy. – M. : Fizkultura i sport, 1984. – 350 s.

Ryibakov D. Osnovyi sportivnogo badmintona / D. Ryibakov, M. Shtilman. – M. : Fizkultura i sport, 1982. – 350 s.