Взаємозв'язок показників морфо-функціонального розвитку і технічної підготовленості у юних ватерполістів 12–15 років

Ольга Олександрівна Пилипко

Анотація


Мета: дослідити взаємозв'язок між показниками морфо-функціонального розвитку і технічної підготовленості у юних ватерполістів 12–15 років. Матеріал та методи: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, антропометричні і фізіологічні вимірювання, оцінка технічної підготовленості за допомогою тестових процедур, методи математичної статистики. Контингент обстежуваних склали спортсмени 12–15 років,  які займаються  водним поло. Результати: встановлено, що морфо-функціональний профіль юних спортсменів – ватерполістів у віковому діапазоні 12–15 років має свої особливості; виявлено, що у віці 13 і 14 років відбувається максимальний приріст соматичних показників, а також параметрів, що характеризують рівень технічної підготовленості юних спортсменів; визначено ступінь взаємозв'язку між показниками морфо-функціонального розвитку і технічної підготовленості у  юних ватерполістів 12 , 13, 14 і 15 років. Висновки: побудова  тренувального процесу у водному поло повинна здійснюватися з урахуванням ступеню  кореляційного взаємозв’язку між показниками рівня фізичного розвитку і технічної  підготовленості спортсменів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волков, Л.В. (2002). Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев: Олимпийская литература.

Врублевский, В. (2007). «Повышение специальной игровой выносливости ватерполистов в зависимости от структуры тренировочного процесса». Студентська наука та спорт в XXI сторіччі: Третя міжнарод. наук. конф. студентів. Киев, 6-8.

Гужаловский, А.А. (1978). Этапность развития физических (двигательных) качеств и проблема оптимизации физической подготовки детей школьного возраста. (Докторская диссертация). Минск-Челябинск.

Давыдов, В.Ю. (2007). Водное поло : учеб. пособие. Волгоград.

Земцов, И.Ф. (1988). Комплексная оценка специальной подготовленности ватерполистов высокой квалификации в процессе поэтапного педагогического контроля. (Автореферат дисертации канд. пед. наук). Киев, Украина.

Карангозашвили, Д.Ц. (1990). Контроль и совершенствование тактической подготовки высококвалифицированных ватерполистов. (Автореферат дисертации канд. пед. наук). Тбилиси, Грузия.

Ковель, С.Г. (2006). «Взаимосвязь показателей целевой точности бросков по воротам у ватерполистов 11-16 лет». Спортивная наука на рубеже столетий: междунар. сб. науч. тр. Минск, Вып.1. 176-181.

Пилипко, О.А., & Попрошаев, А.В. (2007). Совершенствование системы управления тренировочным процессом юных ватерполистов на основе анализа структуры специальной подготовленности. Харьков : ХаГИФК.

Платонов, В.Н. (1997). Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Киев : Олимпийская литература.

Попрошаев, А.В., & Пилипко, О.А. (2007). «Особенности структуры специальной подготовленности ватерполистов 14-15 лет в зависимости от игрового амплуа». Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 7, 36-40.

Попрошаєв, О.В., & Пилипко, О.О. (2008). Дослідження динаміки приросту різних компонентів структури спеціальної підготовленості ватерполістів у віковому діапазоні від 12 до 15 років. Харків : ХаДІФК.

Тактак, Хени Бен Садок. (2000). Возрастные этапные модельные характеристики юных ватерполистов 12 – 16 лет. (Автореферат диссертации канд. пед. наук). Москва, Россия.

Чернегин, В.М. (1988). Физическое развитие и половое созревание юных спортсменов. Волгоград.

Чернов, В.Н. (1979). Исследование влияния больших нагрузок на организм спортсмена при игре в водное поло. (Автореферат диссертации канд. пед. наук). Киев, Украина.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.