Рухливі ігри як важлива складова реалізації компетентнісного підходу до навчання учнів 1-4 класів на уроках фізичної культури у Новій Українській школі

Сергій Олександрович Моїсеєв

Анотація


Актуальність статті обумовлена імплементацію Концепції Нової української школи у практику роботи закладів загальної середньої освіти взагалі та викладання предмету «Фізична культура» зокрема. Метою статті є висвітлення ролі ігрової діяльності у реалізації компетентнісного підходу до навчання учнів 1-4 класів на уроках фізичної культури у Новій українській школі.

Встановлено, що під компетентнісним підходом в освіті доцільно розуміти спрямованість освітнього процесу на формування в учнів ієрархічно підпорядкованої системи ключових, загальнопредметних та предметних компетентностей. Показана пріоритетність розвитку предметних компетентностей у реалізації компетентнісного підходу до навчання учнів-початківців на уроках фізичної культури і розроблена відповідна методика їх розвитку в умовах трансформації освіти. Основними складовими (етапами) розробленої методики є мотиваційно-ціннісний, підвідний, атлетичний, базовий та творчо-ігровий. Наведений приклад застосування авторської методики під час розвитку в учнів початкової школи компетентності у стрибку у довжину з місця на уроках фізичної культури та розкритий її потенціал з формування у здобувачів освіти наскрізних умінь.

Уточнено, що провідним компонентом (етапом) розвитку предметних компетентностей та наскрізних умінь учнів початкової школи на уроці фізичної культури є творчо-ігровий. Саме цей компонент (етап) здійснює максимальний вплив на інтелектуальну, ціннісно-смислову, діяльнісно-творчу, рухову та фізичну сфери розвитку дитини, сприяючи формуванню всіх наскрізних умінь.

Зроблено висновок про те, що системний і збалансований  розвиток наскрізних умінь предметних і ключових компетентностей дозволяє підвищити ефективність реалізації компетентнісного підходу до навчання учнів-початківців на уроках фізичної культури у Новій українській школі. Ключове місце у розробленій методиці відводиться рухливим і народним іграм та естафетам, які для учнів, за умови правильної організації та проведення, є прекрасною школою та лабораторією думки, взаємоповаги, взаємопідтримки, творчості, ініціативності та здоров’я.


Ключові слова


Нова українська школа; початкова школа;компетентнісний підхід; компетентність; наскрізні уміння; рухлива гра; методика

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксьонова, О. П., & Кириленко, Л. В. (2018). Школа компетентностей на уроках з фізичноїкультури в початковихкласах. Науковийчасопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 3 К (97), 25-32.

Ганчева, В. І., & Моїсеєв, С. О. (2016). Василь Мороз – переможець Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» 2015 року. Фізичне виховання в рідній школі : науково-методичний журнал, 2 (103), 25-28.

Гузарь, В. М. (2000). Інформація та інформаційне забезпечення фізичної культури і спорту. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 16, 3-7.

Каганець, О. (2015). Що таке гра. URL: https://www.ar25.org/article/shcho-take-gra.html

Овчарук, О. В. (Eds.). (2004). Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики. Київ : «К.І.С.».

Кругляк, О. (2004). Рухливіігри та естафети в школі : посіб. для вчителя. Тернопіль : Підручники і посібники.

Моїсеєв, С. О. (2017a). Сучасні підходи до проведення уроків фізичної культури у загальноосвітній школі. Педагогічний альманах : збірник наукових праць, 34, 296-303.

Моїсеєв, С. О. (2017b). Сучасні тренди в семантичному просторі конструкту «педагогічна майстерність». Педагогічний альманах : збірник наукових праць, 35, 165-172.

Моїсеєв, С. О. (2018a). Розвиток ключових компетентностей учнів початкових класів на уроках фізичної культури: виклики та перспективи. Розвиток життєвої компетентності в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний та інклюзивний виміри: матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Херсон, 20-21 вересня 2018), 107–111.

Моїсеєв, С. О. (2018b). Розвиток педагогічної майстерності вчителя фізичної культури у вимірах фахових конкурсів : навчально-методичний посібник. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Моїсеєв, С. О. (2013). Порівняльна характеристика робочого, відкритого та конкурсного уроків фізичної культури. Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал, 4, 154-158.

Шиян, Р. Б. (2018). Типова освітня програма першого циклу початкової освіти. Цикл І (1-2 класи), розроблена під керівництвом. URL: https://mon.gov.ua

Huzar, V. M. (2009). Processofphysicalcultureandsportsmanagement. Pedagogics, psychology, medicaland biologicalissues of physical education and sports, 17, 9-18.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.