Вплив розміру спортивного майданчика на показники вестибулярної стійкості і периферійного зору волейболістів студентської команди

Олена Костянтинівна Моісеєнко, Юрій Андрійович Горчанюк, Анатолій Раковський

Анотація


Мета: визначення впливу розміру спортивного майданчика на показники вестибулярної стійкості і периферійного зору волейболістів студентської команди. Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, методи визначення окремих показників зорового та вестибулярного аналізаторів до і після стандартних вестибулярних навантажень на кріслі Барані, методи математичної статистики. Стійкість вестибулярного аналізатора визначалась за показниками: точності відтворення заданого часу 10 (с), швидкості бігу при виконанні певного завдання 4х9м (с) та відхилення від прямої лінії на 5 метровому відрізку (см). Для визначення поля зору застосовувався метод периметрії. У дослідженні брали участь 12 спортсменів-волейболістів, збірної команди ХДАФК. Результати: Визначено, що вестибулярна стійкість волейболістів і рівень периферійного зору із збільшенням розміру спортивного залу незначно погіршувалася (р>0,05) і тільки показник «відхилення від прямої лінії» носив достовірний характер (р<0,05). Збільшення майданчика тестування до розмірів спортивного стадіону викликало у тесті «визначення помилки заданого часу», як до, так і після вестибулярного навантаження, незначно кращі результати ніж у спортивному залі (р>0,05). У інших двох тестах кращими були результати показали в спортивному залі. Однак статистично достовірні відмінності між результатами отриманими в спортивному залі і на стадіоні спостерігалися тільки за показниками тестування «відхилення від прямої лінії», як до так і після обертальних навантажень  (р<0,05). Порівняння результаті периферійного зору волейболістів у приміщенні і на стадіоні, виявило їх незначно кращі показники на відкритому стадіоні (р>0,05). Висновки: Таким чином, можна констатувати, що розміри спортивного залу, або розширення площі майданчика, за рахунок проведення тестування на стадіоні, не мали достовірного впливу на показники вестибулярної стійкості і периферійного зору волейболістів (р>0,05). Як виняток, із збільшенням розмірів майданчика, простежувалося достовірне погіршення показника вестибулярної стійкості у випробуванні «відхилення від прямої лінії» (р<0,05).


Ключові слова


вестибулярний аналізатор; зорова сенсорна система; волейболісти; обертальні навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Беляев, А. В. (2008). Волейбол: учебник для вузов. М. : Фізкультура і спорт, 2008.

Батуев, А. С. (2009). Физиология высшей нервной деятельности и сенсорних систем: Учебник для вузов. ПСб. : Питер.

Блещунов, Н. В. (1974). Влияние раздражений вестибулярного

анализатора на соматовегетативные реакции у спортсменов с учетом возраста и спортивной квалификации: автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата биологических наук. (Кандидатская диссертация). Харьков, Украина.

Кузьменко, І. О. (2010). Зміна рівня розвитку окремих координаційних здібностей школярів середніх класів під впливом спеціально спрямованих вправ. Молода спортивна наука України, Вип. 14, Т. 2., 124-130.

Ломов, А. А. (1980). Влияние вестибулярной стимуляции на точность временных параметров движений. Физиологические основы управления движениями, 67-78.

Ровний, А. С. (2001a). Механізм сенсорного контролю точних рухів спортсменів протягом тренувального заняття. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 1, 31-34.

Ровний, А. С. (2001b). Сенсорні механізми управління точнісними рухами людини. Харків : ХДАФК.

Ровний, В. А. (2003). Дослідження залежності рівня активності сенсорних систем від спортивної майстерності. Матеріали V міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Фізична культура, спорт та здоров’я », 40-41.

Шестерова, Л. Є. (2004). Вплив рівня активності сенсорних функцій на удосконалення рухових здібностей школярів середніх класів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту. (Кандидатська дисертація). Харків, Україна.

Харченко, Е. (2017). Динамика соматических показателей баскетболистов под. влиянием специальных упражнений напрвавленных на повышение устойчивости вестибулярного аналізатора. Слобожанський науково-споривний вісник, 3(53), 104- 108. doi:10.15391/snsv. 2016 – 3.020


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.