health; sport; physical; upbringing; training; rehabilitation; recreation; restoring

Vol 6, No 1 (2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.34142/HSR.2020.06.01.

Table of Contents

Articles

О.V. Beziazychna, V.О. Litovchenko, B.A. Pustovoit, A.V. Litovchenko
PDF
9-17
Z.I. Korytko, S.Y. Kopytko S.Y., M.Yu. Sobolev
PDF
18-25
G.V. Korobeynikov, V.V. Mishko, L.G. Korobeinikova
PDF
26-31
O. G. Lakhno, O. V. Shyyan, V.M. Shyyan, S.V. Solohubova, O.A. Sherman
PDF
32-40
O.V. Musiyenko, L.V. Mykhats, S.N. Budynkevych
PDF
41-48
K.A. Tymruk-Skoropad, I.O. Pavlova, N.Y. Sydoryk, Y. Kulitka, V. Romaniuk
PDF
49-56
S. М. Fedorenko, M. S. Balazh, V. V. Vitomskyi, О.B. Lazarіeva, M. V. Vitomskа
PDF
57-65