health; sport; physical; upbringing; training; rehabilitation; recreation; restoring

Vol 4, No 2 (2018)

Health, sport, rehabilitation

The journal presents articles on topical issues of physical education and sport, as well as on the problems of the formation, restoration, strengthening and preservation of health of representatives of different groups of people, physical rehabilitation and recreation, medical and recreational physical culture. It also reflects materials on the theory and methodology of training of sportsmens; the means of physical culture, its forms and methods, the basic principles of health-saving technologies and disease prevention.

Full Issue

View or download the full issue PDF (Russian) PDF (Russian) PDF (Russian)

Table of Contents

Articles

Y.O. Goloborodko, Zh.L. Kozina, S.B. Polishchuk, A.I. Chuprina, S.A. Glyadya, Yu.K. Vasilyev
7-21
N.M. Goncharova
PDF
22-27
Zh.L. Kozina, V. Kot, G.A. Ogar
PDF
28-38
Zh.L. Kozina, I.M. Sobko, V.O. Vilvitskii, Wang Xiaofei, Borovskii S.V., Y.N. Tymko, S.A. Glyadya, A.F. Minak
PDF
39-51
Zh.L. Kozina, I.M. Sobko, S.V. Kozin, I. Garmash
PDF
52-63
Zh.L. Kozina, I.M. Sobko, D. Nazarenko, S.A. Glyadya
64-72
Zh.L. Kozina, O.I. Chaika
73-86
V.I. Miroshnichenko, T.V. Nizhevskа, M.O. Krylova
87-95
O.A. Ryepko, Zh.L. Kozina, D.N. Karyutshenko
96-105
I.M. Sobko, Zh.L. Kozina, V.M. Andruhiv, A.V. Seryi, Ahmad M. Ayaz
PDF
106-114
I.M. Sobko, A.V. Seryi, I.B. Grinchenko, P.O. Yurchenko
115-123
E.Ya. Strelnikova, Zh.L. Kozina, I.M. Sobko, A. Nuzhna, S.B. Polishchuk, O.O. Ryepko, S.V. Kozin
124-133
T.V. Shepelenko, Zh.L. Kozina, A. Cherkesova, T.M. Kravchk, N.M. Sanzharova, Yu.V. Golenkova
134-148