health; sport; physical; upbringing; training; rehabilitation; recreation; restoring

Vol 4, No 3 (2018)

Health, sport, rehabilitation

The journal presents articles on topical issues of physical education and sport, as well as on the problems of the formation, restoration, strengthening and preservation of health of representatives of different groups of people, physical rehabilitation and recreation, medical and recreational physical culture.
It also reflects materials on the theory and methodology of training of sportsmens; the means of physical culture, its forms and methods, the basic principles of health-saving technologies and disease prevention.

Full Issue

View or download the full issue PDF (Russian) PDF PDF (Українська)

Table of Contents

Articles

E.О. Abrosimov, Zh.L. Kozina, S.V. Kozin
7-22
K.S. Gordeeva, V.M. Prystynskyi, A.V. Osiptsov
23-31
I.I. Yevtyfiieva, A.S. Yevtyfiiev, Yu.G. Donets
32-38
Y.V. Kovalyov, O.O. Taranyk, Zh. L. Kozina
39-51
Zh.L. Kozina, V.A. Korobeinik, M.R. Nemchenko, O.A. Serdyuk, T.A. Bazyliuk
52-59
Zh.L. Kozina, V. Nikolayeva, O. Popov, M. Oleinik, S.A. Glyadya, Yu.K. Vasilyev
60-70
Zh.L. Kozina, N. Pushkar, G.A. Ogar
71-78
Zh.L. Kozina, A.V. Seryi, I.B. Grinchenko, K. Bocharov, A. Kuryat, S.A. Glyadya, Yu.K. Vasilyev, M. Ayaz Ahmad
PDF
79-90
T.M. Kravchuk, S.A. Bybel, A.V. Biletska
91-96
M. Lytovchenko, E. Breus, Zh.L. Kozina, I.M. Sobko, O.O. Ryepko
97-115
V. V. Myshko
116-119
I.N. Sobko, L.A. Ulaeva, Zh.L. Kozina, I.B. Grinchenko, K. Glushko
120-134
A.V. Tamozhanskaya, E.N. Myatyga, N. Honcharuk
135-146
K. Tymruk-Skoropad
147-158
O.I. Chaika
159-170