health; sport; physical; upbringing; training; rehabilitation; recreation; restoring

Vol 5, No 2 (2019)

Health, sport, rehabilitation

DOI: http://dx.doi.org/10.34142/HSR.2019.05.02

Professional scientific publication on problems of physical education, sports, formation of a healthy way of life, rehabilitation, recreation

Full Issue

View or download the full issue PDF PDF (Russian) PDF (Українська)

Table of Contents

Articles

O.V. Bezyazychna, S.V. Manucharyan, L.V. Dugina
PDF
9-16
V.V. Vitomskyi, О.B. Lazarіeva, S.М. Fedorenko, M.V. Vitomskа
PDF
17-27
A. Danyschuk
PDF
28-35
Z.L. Kozina, S.A. Gushchin, D.V. Safronov, S.B. Khrapov, Yu.K. Vasilyev
PDF
36-43
Zh.L. Kozina, A. Leemans, J. Marino, J. Cruz, A.A. Golenkov, V.V. Dubich
PDF
44-53
M.L. Kochina, A.A. Chernozub, R.G. Adamovich, O.V. Kochin, A.G. Firsov
PDF
54-63
A.Y. Melnyk, Y.Y. Strelnykova
PDF
64-69
I.О. Olefirenko, S.L. Popel’
PDF
70-77
D.V. Safronov, V.Yu. Kozin, Zh.L. Kozina, A.V. Basenko, I.O. Riabenkov, S.B. Khrapov
PDF
78-87
I.M. Sobko, O.V. Koliesov, L.O. Ulaeva
PDF
88-95
I.M. Sobko, A.L. Kovtun, L.O. Ulaeva
PDF
96-102