ОСОБЛВОСТІ СПРЙНЯТТЯ ЕКТРЕМАЛЬНОЇ СТУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З РІЗНМ ТПОЛОГІЧНМ ОСОБЛВОСТЯМ ВЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРКЛАДІ РОУП-ДЖАМПІНГУ)

Ж.Л. Козіна, С.С. Остроушко, О.О. Рєпко, С.Б. Поліщук, А.В. Попова, О.І. Чуприна

Аннотация


Проведено аналіз суб’єктивного сприйняття екстремальної ситуації та функціональних зрушень в екстремальних ситуаціях людей з різними властивостями нервової системи на прикладі роуп-джампінгу; показано, що існують достовірні розходження між  учасниками з сильним та слабким типом нервової системи за показником ЧСС перед стрибком (у людей з сильним типом нервової системи ЧСС перед стрибком достовірно менша, ніж у людей із слабким типом нервової системи).

Полный текст:

PDF

Литература


А.с. 39679 Україна. Комп’ютерна програма «Психодиагностика» / Козіна Ж.Л., Барибіна Л.М., Коробєйніков Г.В., Міщенко Д.І., Цикунов О.А., Козін О.В. - № 39679; заявка від 10.06.2011.

Анастази А. Психологическое тестирование / Анастази А., Урбина С. – СПб.: “Питер”, 2001. – С.333 – 348, 398 – 401.

Вариативность процесса адаптации биосистемы / В. Ткачук, Г. Коробейников, Б. Петрович, Ю. Полатайко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 2. — С. 73-82.

Козина Ж.Л. Анализ и обобщение результатов практической реализации концепции индивидуального подхода в тренировочном процессе в спортивных играх / Козина Ж.Л. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. научн. трудов под ред. Ермакова СС–Харьков: ХГАД? (ХХП?). – 2009. - № 2. – С. 34-47.

Козина Ж.Л. Математическое моделирование индивидуальных особенностей спортсменов / Козина Ж.Л. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф.. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2008. - №4. – С. 56-59.

Козина Ж.Л. Рождение ребенка (Методика физической и психологической подготовки беременных к естественным родам) / Козина Ж.Л. Козин В.Ю. - Харьков, 1998. – 64с.,70 ил.

Козина Ж.Л. Научно-методические пути индивидуализации учебно-тренировочного процесса в спортивных играх / Козина Ж.Л. // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях // Сборник статей под ред. Ермакова С.С. / электронная научная конференция, г.Харьков, 15 января 2005 года. – Харьков: ХГАД?, 2005. – С.188.

Козина Ж.Л. Основные научно-методические подходы к процессу индивидуализации подготовки спортсменов (на примере баскетбола) / Козина Ж.Л. Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. научных трудов под ред. Ермакова СС–Харьков: ХХП?. – 2005. - № 5. – С. 8-20.

Козина Ж.Л. Результаты разработки и применения универсальных методик индивидуализации учебно-тренировочного процесса в спортивных играх / Козина Ж.Л. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: ХДАФК. – 2008. – Випуск № 3. – С.73-79.

Козина Ж.Л. Система индивидуализации подготовки спортсменов в игровых видах спорта: Монография / Козина Ж.Л. - Lambret Academic Publishing Russia.– 2011.–532 с.

Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Козіна Ж.Л. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. - № 6. – С. 15-18.

Козина Ж. Л. Программа «Психодиагностика» как средство определения психофизиологических особенностей и функционального состояния в физическом воспитании студентов / Ж. Л. Козина, Л. Н. Барібина, Д. ?. Мищенко // Физическое воспитание студентов. –– 2011. –– № 3. –– С. 56––60.

Коробейніков Г.В. Особливості функціональних станів нервової системи у спортсменок - гандболісток високої кваліфікації / Г.В. Коробейніков, Л.Д. Коняєва, Г.В. Россоха // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 24. — С. 22-31.

Коробейніков Г.В. Діагностика психоемоційних станів у спортсменів / Г.В. Коробейніков, О.К. Дуднік // Спорт. медицина. — 2006. — N 1. — С. 33-36.

Коробейников Г.В. Возрастные особенности психофизиологических механизмов умственной работоспособности / Г.В. Коробейников, Г.П. Федько // Пробл. старения и долголетия. — 2003. — 12, N 3. — С. 294-301.

Коробейніков Г.В. Варіабельність серцевого ритму у юних борців з різним функціональним станом нервової системи / Г.В. Коробейніков, О.К. Дуднік, Ю.А. Радченко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 6. — С. 157-160.

Лизогуб В.С. Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність / Лизогуб В.С. // Фізіол. журн. - 2010. - Т.56, №.1. – С. 148 - 151.

Макаренко Н.В. Методика проведення обстежень та оцінки індивідуальних нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності людини / Макаренко Н.В. // Фізіологічний журнал.–1999.–т.45, №.4–С.125–131.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.