ЗАНЯТТЯ В СПОРТВНХ СЕКЦІЯХ ЯК ЗАСІБ ФІЗЧНОГО РОЗВТКУ ТА ВХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ХНАУ ІМЕНІ В.В. ДОКУЧАЄВА

А.І. Тихонов, А.О. Тихонова

Аннотация


Фізичне виховання студентської молоді є одним з основних чинників зміцнення та відновлення здоров’я юнаків і дівчат в період становлення й кінцевого формування організму, засобом ліквідації недоліків у фізичному розвитку, могутнім джерелом підвищення загальної та розумової працездатності, засобом виховання й поліпшення фізичної підготовки сучасної молоді.

Полный текст:

PDF

Литература


Дубогай О.Д., Цьось А.В., Євтушок М.В. Методика фізичного виховання студентів спец. мед. групи: Навч.пос.для студентів ВНЗ.-Луцьк: Східно-Європ. нац. ун.-т. ім. Лесі Українки, 2012 - 3-10с.

Гомельский А.Я. Разный подход (об атлетической подготовке баскетболистов) / А.Я. Гомельский // Спортивные игры. – 1984. - №6. – С. 4-5.

Выдрин В.М., Зычков Б.К., Лотоненко А.Ф. Физическая культура студентов вузов: Учеб. Пособие.-Воронеж: изд-во. ВГУ. 1991. - 128с.

Поплавський Л.Ю. Баскетбол / Поплавський Л.Ю. – Київ: Олімпійська література. - 2004. – С. 75-88, 88-133, 320-327.

Спортивні ігри. Підручник для факультетів фізичного виховання, вчителів і тренерів. / Під ред. А.В.Івойлова, В.А.Титаря. – Харків, “Основа”. - 1993. – С. 110-200.

Спортивні ігри: Навчальний посібник для студентів ф-тів. фізичної культури педагогічних ВНЗ: у 2 томах: / [Козіна Ж.Л., Поярков Ю.М., Церковна О.В., Воробйова В.О.]; під ред. Ж.Л.Козіної. – Том 1. Харків, 2010. – С. 76-84, 12-17.

Козина Ж.Л. Основные научно-методические подходы к процессу индивидуализации подготовки спортсменов (на примере баскетбола) / Козина Ж.Л. Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. научных трудов под ред. Ермакова СС–Харьков: ХХП?. – 2005. - № 5. – С. 8-20.

Баскетбол. Программа для ДЮСШ, СДЮСШОР и ШВСМ (нормативная часть).-М.,1989.-16с.

Здоровье студентов с позиции профессионализма / Егорычев А.О., Пенцик Б.Н., Бондаренко К.А., Смирнова Ю.А. // Теория и практика физ.культуры.-2003.-№2.-С.53-56.

Присяжнюк С.І., Краснов В.П., Третьяков М.О., та ін.. Фізичне виховання. Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2007.- С.9,65-66,111-115.

Фізичне виховання. Навчальна програма для студентів усіх спеціальностей / Присяжнюк С.І., Краснов В.П. // ВЦ НАУ, 2007.- 68с.

Козина Ж.Л. Научно-методические пути индивидуализации учебно-тренировочного процесса в спортивных играх / Козина Ж.Л. // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях // Сборник статей под ред. Ермакова С.С. / электронная научная конференция, г.Харьков, 15 января 2005 года. – Харьков: ХГАД?, 2005. – С.188.

Козина Ж.Л. Анализ и обобщение результатов практической реализации концепции индивидуального подхода в тренировочном процессе в спортивных играх / Козина Ж.Л. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. научн. трудов под ред. Ермакова СС–Харьков: ХГАД? (ХХП?). – 2009. - № 2. – С. 34-47.

Козина Ж.Л. Система индивидуализации подготовки спортсменов в игровых видах спорта: Монография / Козина Ж.Л. - Lambret Academic Publishing Russia.– 2011.–532 с.

Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Козіна Ж.Л. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. - № 6. – С. 15-18.

Prusik Katarzyna, Indexes of physical development, physical preparedness and functional state of polish students / Prusik Katarzyna, Iermakov S.S. Kozina Zh. L. // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2012. - №12. – Р. 113-122


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.